ایسنا کرمانشاه 0

ایسنا خوزستان 0

ایسنا لرستان 0

ایسنا فارس 0

ایسنا خوزستان 1

ایسنا آذربایجان شرقی 1

ایسنا همدان 0

ایسنا کهگیلویه و بویراحمد 0

ایسنا کرمان 0

ایسنا فارس 0

ایسنا زنجان 0

ایسنا خوزستان 1

ایسنا آذربایجان شرقی 1

ایسنا همدان 0

ایسنا همدان 0

ایسنا گیلان 0

ایسنا گلستان 0

ایسنا کرمانشاه 0

ایسنا کرمانشاه 0

ایسنا سمنان 1

ایسنا زنجان 0

ایسنا خوزستان 1

ایسنا خراسان جنوبی 1

ایسنا خراسان جنوبی 1

ایسنا اصفهان 1