ایسنا اصفهان 1

ایسنا ورزشی 0

ایسنا ورزشی 0

ایسنا ورزشی 0

ایسنا ورزشی 0

ایسنا ورزشی 0

ایسنا ورزشی 0

ایسنا ورزشی 0

ایسنا ورزشی 0

ایسنا ورزشی 0

ایسنا ورزشی 0

ایسنا لرستان 1

ایسنا آذربایجان شرقی 2

ایسنا آذربایجان شرقی 2

ایسنا آذربایجان شرقی 2

ایسنا اردبیل 1

ایسنا آذربایجان شرقی 1

ایسنا خراسان رضوی 3

ایسنا یزد 1

ایسنا آذربایجان غربی 3

ایسنا آذربایجان غربی 3

ایسنا مرکزی 0

ایسنا مرکزی 1

ایسنا لرستان 1

ایسنا گیلان 1