مهر سیستان و بلوچستان 6

مهر کرمان 6

مهر خراسان شمالی 8

مهر سیستان و بلوچستان 10

مهر اصفهان 0

پارسینه اقتصادی 9

مهر کردستان 10

پارسینه اجتماعی 1

مهر قزوین 8

پارسینه اقتصادی 4

جماران گوناگون 0

مهر همدان 4

پارسینه اجتماعی 2

فردانیوز سیاسی 5

خودروبانک خودرو 4

الف سیاسی 0

مهر همدان 0

پارسینه اجتماعی 4

ایسنا اقتصادی 4

مهر سیستان و بلوچستان 4

ایلنا گوناگون 4

تابناک اقتصادی 4

مهر سیستان و بلوچستان 2

ایسنا سیستان و بلوچستان 2

دانا اجتماعی 2