ایرنا حقوقی و قضایی 0

ایرنا حقوقی و قضایی 1

ایرنا حقوقی و قضایی 1

ایرنا حقوقی و قضایی 1

ایرنا حقوقی و قضایی 1

ایرنا حقوقی و قضایی 1

ایرنا کهگیلویه و بویراحمد 4

ایرنا کرمان 2

ایرنا فارس 0

ایرنا سیاسی 0

شبستان سیاسی 1

ایرنا آذربایجان شرقی 0

شبستان سیاسی 1

ایرنا اصفهان 4

ایلنا گوناگون 1

شبستان سیاسی 1

ایرنا حقوقی و قضایی 4

الف اجتماعی 1

ایرنا حقوقی و قضایی 6

شبستان سیاسی 3

موج گوناگون 1

ایرنا چندرسانه ای 2

شبستان سیاسی 0

ایرنا حقوقی و قضایی 0

ایلنا گوناگون 1