نود تي وي ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

ایلنا گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 0

ایلنا گوناگون 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

ورزش 3 ورزشی 2

موج گوناگون 2

ورزش 3 ورزشی 4

ایلنا گوناگون 3

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

ورزش 3 ورزشی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

ورزش 3 ورزشی 3

ورزش 3 ورزشی 4

دانا ورزشی 5

ایلنا گوناگون 25

نود تي وي ورزشی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 27

پارس فوتبال فوتبال داخلی 19

نود تي وي ورزشی 9

پارس فوتبال فوتبال داخلی 11

ورزش 3 ورزشی 17

مشرق نیوز گوناگون 11