ورزش 3 ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 9

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

ورزش 3 ورزشی 5

ایلنا گوناگون 4

نود تي وي ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

ایلنا گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 0

ایلنا گوناگون 3

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

ورزش 3 ورزشی 2

موج گوناگون 2

ورزش 3 ورزشی 4

ایلنا گوناگون 3

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

ورزش 3 ورزشی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

ورزش 3 ورزشی 3

ورزش 3 ورزشی 4

دانا ورزشی 6

ایلنا گوناگون 26

نود تي وي ورزشی 6

پارس فوتبال فوتبال داخلی 28