ایرنا بوشهر 1

ایرنا گیلان 1

ایرنا مازندران 1

ایرنا قم 0

ایرنا مرکزی 0

ایرنا اصفهان 1

ایرنا اقتصادی 0

ایرنا گیلان 7

ایرنا قم 6

ایرنا البرز 7

ایرنا اردبیل 3

ایرنا تهران 3

مهر شهری 0

مهر زنجان 0

ایرنا زنجان 0

ایرنا محیط زیست 0

ایرنا مازندران 2

ایرنا خوزستان 1

ایرنا مازندران 2

ایرنا البرز 0

مهر مازندران 2

مهر البرز 0

ایرنا اردبیل 2

ایرنا قزوین 1

ایرنا گلستان 5