موج گوناگون 1

باشگاه خبرنگاران فناوری 2

مهر اجتماعی 1

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 1

مهر خراسان جنوبی 1

مهر هرمزگان 1

موج گوناگون 2

مهر تهران 3

ایسنا زنجان 3

مهر قزوین 2

مهر سمنان 0

ایسنا خوزستان 7

موج گوناگون 2

مهر قم 6

مهر اجتماعی 3

مهر اجتماعی 3

مهر محیط زیست 6

ایسنا خوزستان 3

مهر اجتماعی 0

پانا گوناگون 4

آفتاب نیوز حوادث 3

ایسنا خوزستان 3

پارسینه اجتماعی 0

مهر اجتماعی 1

برنا گوناگون 4