مهر سمنان 8

مهر محیط زیست 16

مهر اصفهان 2

مهر سمنان 6

ایسنا زنجان 4

عصرایران اجتماعی 6

ایسنا همدان 6

مهر آذربایجان شرقی 10

ایرنا علمی 3

ایرنا زنجان 5

ایسنا زنجان 2

ایرنا قزوین 12

مهر زنجان 8

ایرنا زنجان 9

ایرنا قزوین 11

ایرنا محیط زیست 20

ایرنا سمنان 8

ایرنا زنجان 10

ایرنا اردبیل 5

ایرنا علمی 7

ایرنا خراسان رضوی 5

ایرنا هرمزگان 4

ایرنا تهران 4

ایرنا علمی 11

ایرنا محیط زیست 10