ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ایلنا گوناگون 0

دانا ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

مهر آذربایجان شرقی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

مهر فوتبال داخلی 0

ایلنا گوناگون 1

ورزش 3 ورزشی 0

ایران اکونومیست ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 0

ورزش 3 ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 1

مهر فوتبال داخلی 3

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 2

ایلنا گوناگون 0