ایلنا گوناگون 4

الف اقتصادی 0

ایلنا گوناگون 4

ورزش 3 ورزشی 4

ورزش 3 ورزشی 4

مشرق نیوز ورزشی 4

ایلنا گوناگون 3

ورزش 3 ورزشی 0

پارسینه ورزشی 4

ایلنا گوناگون 4

مهر آذربایجان شرقی 4

ایلنا گوناگون 4

ایلنا گوناگون 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 6

ورزش 3 ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 4

نود تي وي ورزشی 4

عصرایران ورزشی 6

مهر فوتبال داخلی 4

مهر خراسان رضوی 4

مهر فوتبال داخلی 3

مهر فوتبال داخلی 4

نود تي وي ورزشی 5