ایلنا گوناگون 4

جام نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

ایلنا گوناگون 0

ایرنا ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

ایرنا ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

مهر آذربایجان شرقی 5

ورزش 3 ورزشی 0

مهر آذربایجان شرقی 0

ایرنا آذربایجان شرقی 0

ایلنا گوناگون 0

مهر آذربایجان شرقی 2

ایرنا ورزشی 4

ورزش 3 ورزشی 0

ایرنا عکس 2

مهر فوتبال داخلی 1

ایرنا ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

پارسینه اجتماعی 0