مشرق نیوز ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 1

ایرنا ورزشی 1

ایلنا گوناگون 0

الف ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ایلنا گوناگون 1

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 3

ورزش 3 ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 1

ایلنا گوناگون 1

ایرنا خوزستان 2

ورزش 3 ورزشی 0

ایلنا گوناگون 0

صداوسیما گوناگون 0

مهر آذربایجان شرقی 1

ورزش 3 ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 1

صراط ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0