ایرنا خراسان رضوی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

ایرنا عکس 0

ورزش 3 ورزشی 0

ایرنا ورزشی 1

ایرنا ورزشی 1

طرفداری ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

شهرآرا نیوز گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 0

ایرنا خراسان رضوی 0

گلستان 24 گوناگون 0

ایرنا خراسان رضوی 2

ایرنا ورزشی 0

ایرنا خوزستان 1

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 1

پانا گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

مشرق نیوز ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

طرفداری ورزشی 0