جماران گوناگون 0

گلستان 24 گوناگون 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 6

پارس نیوز گوناگون 0

پارس نیوز گوناگون 2

پارس نیوز گوناگون 2

پارس نیوز گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

مهر فوتبال داخلی 2

ایلنا گوناگون 1

ورزش 3 ورزشی 2

طرفداری ورزشی 1

برنا گوناگون 3

طرفداری ورزشی 2

نود تي وي ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

برنا گوناگون 0

برنا گوناگون 6