نود تي وي ورزشی 0

عصرایران ورزشی 0

جام نیوز ورزشی 1

جام نیوز ورزشی 0

جماران گوناگون 0

جام نیوز ورزشی 0

جام نیوز ورزشی 0

عصرایران ورزشی 0

ایلنا گوناگون 4

طرفداری ورزشی 0

عصرایران ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 0

طرفداری ورزشی 0

جماران گوناگون 0

رکنا گوناگون 0

طرفداری ورزشی 2

جماران گوناگون 0

فرتاک ورزشی ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 0

رکنا گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 1