نود تي وي ورزشی 0

طرفداری ورزشی 7

ایلنا گوناگون 4

مشرق نیوز گوناگون 2

مشرق نیوز ورزشی 2

ایلنا گوناگون 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

طرفداری ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

طرفداری ورزشی 5

طرفداری ورزشی 4

آفتاب نیوز ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 4

ایلنا گوناگون 4

مشرق نیوز گوناگون 4

خبرآنلاین چندرسانه ای 4

مشرق نیوز ورزشی 4

آفتاب نیوز ورزشی 0

آفتاب نیوز ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 4