صداوسیما گوناگون 0

طرفداری ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

عصرایران ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

طرفداری ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 3

طرفداری ورزشی 3

ایلنا گوناگون 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

مشرق نیوز ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

ورزش 3 ورزشی 1

برنا گوناگون 0

ایلنا گوناگون 2

مشرق نیوز ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 1

جماران گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

ورزش 3 ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 3

مشرق نیوز گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3