اتاق خبر24 سلامت 0

آفتاب نیوز سیاسی 0

پارسینه اجتماعی 0

ایرنا دولت 0

عصرایران سیاسی 2

صدای ایران گوناگون 2

ایکنا گوناگون 2

آفتاب نیوز سیاسی 2

خردادنیوز گوناگون 0

پارسینه اجتماعی 0

برنا گوناگون 2

آریا سیاسی 8

نامه نیوز سیاسی 0

فردانیوز سیاسی 7

آریا سیاسی 2

آفتاب نیوز سیاسی 0

عصرایران سیاسی 4

ایلنا گوناگون 2

خردادنیوز گوناگون 2

فردانیوز سیاسی 4

صراط سیاسی 5

فردانیوز سیاسی 3

صداوسیما سیاسی 9

آفتاب نیوز سیاسی 7

پارسینه اجتماعی 3