صداوسیما ورزشی 0

جماران گوناگون 0

پارسینه ورزشی 2

صداوسیما ورزشی 3

جماران گوناگون 2

ایرنا همدان 4

ایرنا ورزشی 0

برنا گوناگون 1

مهر ورزشی 2

مهر ورزشی 1

افکارنیوز گوناگون 2

جماران گوناگون 3

برنا گوناگون 2

مهر ورزشی 2

افکارنیوز گوناگون 1

برنا گوناگون 2

ایرنا ورزشی 3

برنا گوناگون 2

پارسینه ورزشی 1

صداوسیما ورزشی 10

ایرنا ورزشی 3

فانوس نیوز ورزشی 3

مشرق نیوز ورزشی 4

برنا گوناگون 1

پارسینه ورزشی 3