باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 0

تسنیم بین‌الملل 0

تسنیم بین‌الملل 0

فرارو چندرسانه ای 0

رکنا گوناگون 1

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 2

تسنیم بین‌الملل 1

تسنیم بین‌الملل 3

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 6

تسنیم بین‌الملل 3

تسنیم بین‌الملل 3

تسنیم بین‌الملل 4

مهر بین‌الملل 2

تسنیم بین‌الملل 0

تسنیم بین‌الملل 2

تسنیم بین‌الملل 4

پارسینه عکس 1

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 4

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 3

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 3

مشرق نیوز چندرسانه ای 2

فردانیوز چندرسانه ای 2

تسنیم بین‌الملل 3

تسنیم بین‌الملل 2