ورزش 3 ورزشی 3

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

ایلنا گوناگون 1

جماران گوناگون 0

مشرق نیوز ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 5

افکارنیوز گوناگون 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

مشرق نیوز ورزشی 1

افکارنیوز گوناگون 1

مشرق نیوز گوناگون 1

افکارنیوز گوناگون 10

مهر فوتبال داخلی 0

مشرق نیوز ورزشی 2

جماران گوناگون 0

مشرق نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 3

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

ورزش 3 ورزشی 4

مشرق نیوز گوناگون 6

مشرق نیوز ورزشی 1

مشرق نیوز گوناگون 4

جام نیوز ورزشی 15