مهر آذربایجان غربی 1

مهر آذربایجان غربی 5

ایرنا آذربایجان غربی 7

مهر آذربایجان غربی 2

مهر آذربایجان غربی 3

ایرنا آذربایجان غربی 7

ایرنا آذربایجان غربی 2

مهر آذربایجان غربی 3

مهر آذربایجان غربی 3

ایرنا آذربایجان غربی 2

ایرنا آذربایجان غربی 2

ایکنا گوناگون 0

مهر آذربایجان غربی 1

مهر آذربایجان غربی 8

شفقنا گوناگون 1

مهر آذربایجان غربی 4

مهر آذربایجان غربی 5

مهر آذربایجان غربی 0

برنا گوناگون 0

مهر آذربایجان غربی 2

مهر آذربایجان غربی 5

مهر آذربایجان غربی 5

مهر آذربایجان غربی 2

مهر آذربایجان غربی 3

برنا گوناگون 2