مهر تهران 2

طلا ارز و طلا 1

صداوسیما اجتماعی 2

نی نی بان سلامت مادر و نوزاد 0

مهر تهران 3

نی نی بان سلامت مادر و نوزاد 0

نی نی بان سلامت مادر و نوزاد 0

مهر تهران 1

مهر تهران 3

مهر تهران 0

مهر تهران 3

موج گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 0

ایلنا گوناگون 0

مهر تهران 3

مهر تهران 5

ایلنا گوناگون 0

مهر تهران 2

مهر تهران 3

افکارنیوز گوناگون 3

مهر تهران 2

مهر تهران 3

آفتاب نیوز سلامت 3

ایلنا گوناگون 0

مهر تهران 2