ایرنا مرکزی 3

ایرنا کرمان 5

ایرنا خراسان جنوبی 6

ایرنا اصفهان 1

ایرنا البرز 6

ایرنا مرکزی 6

ایرنا مرکزی 3

ایرنا سیستان و بلوچستان 5

ایرنا فرهنگی و هنری 4

ایرنا سمنان 4

ایرنا یزد 1

ایرنا مرکزی 0

ایرنا اصفهان 2

ایرنا هرمزگان 1

ایرنا مرکزی 4

ایرنا اصفهان 2

ایرنا مرکزی 0

ایرنا مرکزی 4

ایرنا مرکزی 4

ایرنا چهارمحال و بختیاری 4

ایرنا اصفهان 2

ایرنا هرمزگان 1

ایرنا مرکزی 3

ایرنا هرمزگان 4

ایرنا مرکزی 3