باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

مشرق نیوز سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

همشهری گوناگون 1

همشهری گوناگون 1

باشگاه خبرنگاران سیاسی 2

ایسنا سیاسی 1

باشگاه خبرنگاران سیاسی 1

ایسنا سیاسی 2

مشرق نیوز گوناگون 2

باشگاه خبرنگاران سیاسی 1

مشرق نیوز سیاسی 3

مشرق نیوز گوناگون 1

ایرنا احزاب و تشکلها 2

ایرنا سیاسی 1

همشهری گوناگون 2

آفتاب نیوز سیاسی 5

پانا گوناگون 3

ایسنا سیاسی 2

باشگاه خبرنگاران سیاسی 1

مشرق نیوز سیاسی 1

الف سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

ایسنا خراسان رضوی 0

مشرق نیوز گوناگون 2