پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

برنا گوناگون 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

جام نیوز ورزشی 1

مشرق نیوز ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 1

ورزش 3 ورزشی 1

ایلنا گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 5

افکارنیوز گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

ایسنا ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 10

ورزش 3 ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 5

پارس فوتبال فوتبال داخلی 5

ایلنا گوناگون 3

جام نیوز ورزشی 1

مهر فوتبال داخلی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

جام نیوز ورزشی 2