ورزش 3 ورزشی 3

ورزش 3 ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 5

جماران گوناگون 4

مهر فوتبال داخلی 7

ورزش 3 ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 25

ورزش 3 ورزشی 5

ورزش 3 ورزشی 4

موج گوناگون 2

ایلنا گوناگون 4

جماران گوناگون 0

مشرق نیوز ورزشی 4

ورزش 3 ورزشی 5

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

پارس فوتبال فوتبال داخلی 8

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

ورزش 3 ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 0

ایلنا گوناگون 2

افکارنیوز گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

مشرق نیوز گوناگون 2

ورزش 3 ورزشی 3

ورزش 3 ورزشی 2