مهر هرمزگان 4

مهر همدان 0

مهر علمی 0

فاوانیوز فناوری 0

مهر ایلام 0

مهر فرهنگی و هنری 0

مهر ورزشی 0

مهر ایلام 2

شبستان سیاسی 4

شبستان فرهنگی و هنری 3

صداوسیما سیاسی 4

مهر فرهنگی و هنری 4

مهر سمنان 2

مهر هرمزگان 2

ایران اکونومیست اقتصادی 0

شبستان اجتماعی 2

مهر اقتصادی 2

مهر مجلس 2

شبستان فرهنگی و هنری 4

مهر سیاسی 0

مهر هرمزگان 6

مهر ورزشی 2

مهر فرهنگی و هنری 2

مهر دینی و مذهبی 0

مهر فرهنگی و هنری 1