دانا سیاسی 0

آفتاب نیوز سیاسی 4

باشگاه خبرنگاران سیاسی 5

آریا بین‌الملل 1

مشرق نیوز سیاسی 4

مشرق نیوز بین‌الملل 4

باشگاه خبرنگاران سیاسی 4

فانوس نیوز بین‌الملل 5

آریا بین‌الملل 4

ایکنا گوناگون 4

آریا بین‌الملل 3

ایکنا گوناگون 6

شفقنا گوناگون 2

صدای ایران گوناگون 6

ایکنا گوناگون 5

ایکنا گوناگون 5

شفقنا گوناگون 6

باشگاه خبرنگاران سیاسی 11

فانوس نیوز بین‌الملل 10

آفتاب نیوز سیاسی 5

آفتاب نیوز سیاسی 3

دانا سیاسی 12

آفتاب نیوز سیاسی 7

فانوس نیوز بین‌الملل 12

باشگاه خبرنگاران سیاسی 3