آفتاب نیوز سیاسی 1

مهر اردبیل 8

ایرنا اقتصادی 2

مهر فرهنگی و هنری 24

ایرنا اجتماعی 30

مهر حوادث 27

مهر آذربایجان غربی 22