باشگاه خبرنگاران فناوری 2

کلیک فناوری 5

مهر علمی 2

باشگاه خبرنگاران فناوری 4

رکنا گوناگون 4

گجت نیوز فناوری 5

جماران گوناگون 5

ایسنا اقتصادی 0

مهر علمی 4

کلیک فناوری 2

مهر علمی 13

کلیک فناوری 9

گجت نیوز فناوری 5

گجت نیوز فناوری 5

گجت نیوز فناوری 5

خبرآنلاین فناوری 5

خبرآنلاین فناوری 4

گجت نیوز فناوری 6

خبرآنلاین علمی 7

گجت نیوز فناوری 1

کلیک فناوری 12

خبرآنلاین علمی 3

ایسنا اقتصادی 0

خبرآنلاین فناوری 4

خبرآنلاین فناوری 0