ایسنا ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 2

ایلنا گوناگون 2

ورزش 3 ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 2

پارس فوتبال فوتبال خارجی 3

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

ایسنا ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 2

ایسنا ورزشی 7

ایلنا گوناگون 2

ورزش 3 ورزشی 2

پارس فوتبال فوتبال خارجی 6

ورزش 3 ورزشی 3

ایرنا ورزشی 4

پارس فوتبال فوتبال خارجی 7

ورزش 3 ورزشی 5

ورزش 3 ورزشی 4

ورزش 3 ورزشی 6

ورزش 3 ورزشی 6

ورزش 3 ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 4

ورزش 3 ورزشی 8

پارس فوتبال فوتبال خارجی 6

روزنو ورزشی 3