فانوس نیوز ورزشی 3

صدای ایران گوناگون 1

پارس فوتبال فوتبال خارجی 7

پارس فوتبال فوتبال خارجی 10

پارس فوتبال فوتبال خارجی 7

فرتاک ورزشی ورزشی 2

پارس فوتبال فوتبال خارجی 4

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 19

پارس فوتبال فوتبال خارجی 15

پارس فوتبال فوتبال خارجی 21

پارس فوتبال فوتبال خارجی 19

پارس فوتبال فوتبال خارجی 10

پارس فوتبال فوتبال خارجی 9

پارس فوتبال فوتبال ملی 22

پارس فوتبال فوتبال خارجی 40

پارس فوتبال فوتبال خارجی 58

پارس فوتبال فوتبال خارجی 28

پارس فوتبال فوتبال خارجی 25

پارس فوتبال فوتبال خارجی 24

پارس فوتبال فوتبال خارجی 22

پارس فوتبال فوتبال خارجی 31

پارس فوتبال فوتبال خارجی 21

ایلنا گوناگون 10

پارس فوتبال فوتبال خارجی 40