ایرنا اصفهان 6

ایرنا همدان 1

ایرنا مرکزی 1

ایرنا سیستان و بلوچستان 0

ایسنا خراسان رضوی 0

ایرنا اردبیل 8

ایرنا خوزستان 3

ایرنا خراسان رضوی 0

ایرنا قم 0

ایرنا چهارمحال و بختیاری 1

ایرنا مرکزی 0

ایرنا مرکزی 0

ایرنا یزد 0

ایرنا چهارمحال و بختیاری 1

ایرنا اردبیل 3

ایرنا چهارمحال و بختیاری 0

ایرنا فارس 0

ایرنا یزد 0

ایرنا فارس 3

ایرنا آذربایجان غربی 2

ایرنا خراسان رضوی 0

ایرنا چهارمحال و بختیاری 0

ایرنا خراسان رضوی 1

ایرنا لرستان 2

ایرنا چهارمحال و بختیاری 0