ایرنا آذربایجان شرقی 1

تسنیم ورزشی 1

ایرنا آذربایجان شرقی 0

ایرنا آذربایجان شرقی 1

ایکنا گوناگون 0

تسنیم ورزشی 1

ایرنا آذربایجان شرقی 0

ایرنا آذربایجان شرقی 1

ایرنا آذربایجان شرقی 0

ایرنا آذربایجان شرقی 2

ایکنا گوناگون 0

ایرنا آذربایجان شرقی 0

ایرنا آذربایجان شرقی 0

ایرنا اقتصادی 2

ایرنا آذربایجان شرقی 2

ایرنا آذربایجان شرقی 2

رکنا گوناگون 1

ایرنا آذربایجان شرقی 1

ایرنا آذربایجان شرقی 2

ایرنا آذربایجان شرقی 2

ایرنا آذربایجان شرقی 2

ایکنا گوناگون 1

گلستان 24 گوناگون 0

ایرنا آذربایجان شرقی 1

ایرنا اردبیل 2