افغانستان پیپر افغانستان 0

ایکنا گوناگون 3

ایلنا گوناگون 0

نامه نیوز اقتصادی 0

صدای ایران گوناگون 0

فردانیوز سیاسی 4

صداوسیما سیاسی 0

مهر کرمانشاه 6

فردانیوز سیاسی 0

ایرنا ورزشی 0

صداوسیما سیاسی 2

تابناک اجتماعی 0

صداوسیما سیاسی 5

ایرنا اجتماعی 0

صداوسیما گوناگون 0

مهر کرمانشاه 2

مهر کرمانشاه 4

مهر کرمانشاه 11

فانوس نیوز گوناگون 2

فانوس نیوز ورزشی 4

جماران گوناگون 0

ایرنا ورزشی 0

خردادنیوز گوناگون 1

دانا فرهنگی و هنری 1

شبستان اجتماعی 8