مهر فوتبال داخلی 3

مشرق نیوز ورزشی 2

پول نیوز گوناگون 0

مهر فوتبال داخلی 2

پارسینه ورزشی 3

باشگاه خبرنگاران ورزشی 4

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

مهر فوتبال داخلی 4

مهر مازندران 6

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 4

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

ایسنا ورزشی 3

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

ایسنا ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 2

پارسینه ورزشی 1

پارسینه ورزشی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

ایسنا ورزشی 1

ایسنا ورزشی 0