افکارنیوز گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 1

مهر فوتبال داخلی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 2

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

ایسنا ورزشی 2

مهر فوتبال داخلی 2

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

مهر فوتبال داخلی 2

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

مهر اصفهان 2

مهر فوتبال داخلی 1

مهر فوتبال داخلی 3

مهر فوتبال داخلی 2

مهر فوتبال داخلی 2

مهر فوتبال داخلی 2

باشگاه خبرنگاران ورزشی 2

ایسنا ورزشی 2