باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

مهر فوتبال داخلی 2

مهر فوتبال داخلی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 2

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 2

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

ایسنا ورزشی 0

ایسنا ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

ایسنا ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 1

مهر فوتبال داخلی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0