فانوس نیوز اجتماعی 12

عصرایران چندرسانه ای 25

الف سیاسی 12

صدای ایران گوناگون 11

فردانیوز اجتماعی 14

فردانیوز اجتماعی 15

مهر اجتماعی 60