ایرنا خراسان جنوبی 0

ایرنا خراسان شمالی 0

ایرنا کهگیلویه و بویراحمد 0

ایرنا اردبیل 1

ایرنا اقتصادی 0

ایرنا گلستان 3

ایرنا گلستان 5

ایرنا زنجان 0

ایرنا مرکزی 0

ایرنا اصفهان 0

ایرنا یزد 0

ایرنا اردبیل 0

ایرنا کردستان 1

ایرنا کرمانشاه 0

ایرنا کرمانشاه 3

ایرنا مرکزی 0

ایرنا اردبیل 4

ایرنا مازندران 2

ایرنا کهگیلویه و بویراحمد 2

ایرنا اقتصادی 2

ایرنا سمنان 0

ایرنا کهگیلویه و بویراحمد 3

ایرنا اقتصادی 0

ایرنا سمنان 5

ایرنا هرمزگان 0