الف بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 2

آریا سیاسی 4

آریا بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 0

خردادنیوز گوناگون 0

عصرایران بین‌الملل 3

صداوسیما بین‌الملل 0

عصرایران بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 6

صدای ایران گوناگون 4

نامه نیوز سیاسی 0

فردانیوز چندرسانه ای 5

عصرایران بین‌الملل 5

فردانیوز بین‌الملل 4

دانشجو اقتصادی 2

فردانیوز بین‌الملل 0

پارسینه بین‌الملل 0

باشگاه خبرنگاران فناوری 0

آفتاب نیوز بین‌الملل 0

عصرایران بین‌الملل 4

الف بین‌الملل 0

صدای ایران گوناگون 0

آفتاب نیوز بین‌الملل 0

آفتاب نیوز بین‌الملل 0