مهر ورزشی 1

پارسینه ورزشی 1

مهر فوتبال داخلی 0

مهر فوتبال داخلی 2

پارس فوتبال فوتبال خارجی 1

مهر ورزشی 6

مهر ورزشی 1

مهر ورزشی 0

پارسینه ورزشی 2

صداوسیما ورزشی 7

صداوسیما ورزشی 3

صداوسیما ورزشی 2

صداوسیما ورزشی 0

مهر ورزشی 1

مهر ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 5

مهر ورزشی 2

روزنو ورزشی 6

مشرق نیوز ورزشی 3

مشرق نیوز ورزشی 4

پارسینه ورزشی 8

فردانیوز ورزشی 0

پارسینه ورزشی 2

جام نیوز ورزشی 2

پارسینه ورزشی 5