صراط ورزشی 0

ایلنا گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 2

مشرق نیوز گوناگون 0

مشرق نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

صداوسیما ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 0

پارسینه چندرسانه ای 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 1

پارس فوتبال فوتبال ملی 2

افکارنیوز گوناگون 0

مشرق نیوز ورزشی 0

صداوسیما ورزشی 0

راهبرد معاصر گوناگون 0

پارسینه ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 0

صراط ورزشی 1

فردانیوز ورزشی 1

صداوسیما ورزشی 1

صراط چندرسانه ای 2