عصر خودرو خودرو 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

عصر خودرو خودرو 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

پارسینه اقتصادی 1

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

ورزش 3 ورزشی 0

جماران گوناگون 0

ایلنا گوناگون 0

نود تي وي ورزشی 0

طرفداری ورزشی 0

عصر خودرو خودرو 1

عصر خودرو خودرو 0

عصر خودرو خودرو 0

عصر خودرو خودرو 0

عصر خودرو خودرو 0

عصر خودرو خودرو 1

عصر خودرو خودرو 1

برنا گوناگون 1

عصر خودرو خودرو 0