افکارنیوز گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

طرفداری ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 1

ایرنا ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

تابناک ورزشی 0

جام نیوز ورزشی 0

جام نیوز ورزشی 2

جام نیوز ورزشی 0

روزنو ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

جام نیوز ورزشی 0

جام نیوز ورزشی 0

جماران گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 0

مشرق نیوز گوناگون 0

مشرق نیوز گوناگون 0

دانا ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0