برنا گوناگون 0

پارسینه ورزشی 2

مهر ورزشی 0

مشرق نیوز چندرسانه ای 3

صداوسیما ورزشی 1

مشرق نیوز گوناگون 0

مهر ورزشی 0

مهر ورزشی 0

برنا گوناگون 0

برنا گوناگون 0

مهر مازندران 0

برنا گوناگون 0

مهر ورزشی 0

مهر ورزشی 0

مهر ورزشی 0

مهر ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 2

برنا گوناگون 6

مشرق نیوز ورزشی 7

مهر ورزشی 3

پارسینه ورزشی 2

صداوسیما ورزشی 4

مهر ورزشی 1

مشرق نیوز ورزشی 4