پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

صراط ورزشی 2

افکارنیوز گوناگون 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

پارس فوتبال فوتبال ملی 15