مهر اقتصادی 0

شبستان سیاسی 0

ایرنا یزد 0

ایرنا خراسان شمالی 0

ایرنا تهران 1

ایرنا کرمانشاه 0

ایرنا خوزستان 0

مهر اقتصادی 0

ایرنا کرمانشاه 0

ایرنا سیستان و بلوچستان 0

ایرنا خراسان جنوبی 1

ایرنا خراسان جنوبی 3

ایرنا قزوین 0

ایرنا هرمزگان 0

ایرنا آذربایجان شرقی 4

ایرنا سمنان 3

ایرنا اقتصادی 0

ایرنا گیلان 0

ایرنا لرستان 3

ایرنا اردبیل 4

ایرنا اقتصادی 0

ایرنا سمنان 0

مهر آذربایجان غربی 4

ایرنا خراسان رضوی 0

ایرنا کرمان 0