آفتاب نیوز سیاسی 2

نامه نیوز سیاسی 0

فردانیوز سیاسی 0

صداوسیما گوناگون 0

فردانیوز سیاسی 8

شبستان سیاسی 0

صداوسیما گوناگون 0

عصرایران ورزشی 0

صراط اقتصادی 1

دانا فرهنگی و هنری 0

پانا گوناگون 0

شبستان سیاسی 0

صداوسیما سیاسی 1

شبستان سیاسی 2

افکارنیوز گوناگون 2

صداوسیما گوناگون 3

آفتاب نیوز ورزشی 0

خردادنیوز گوناگون 0

صداوسیما گوناگون 0

صداوسیما سیاسی 0

پانا گوناگون 0

مشرق نیوز سیاسی 0

مشرق نیوز سیاسی 1

صداوسیما سیاسی 1

ایسنا فارس 0