افکارنیوز گوناگون 1

پارس نیوز گوناگون 0

بانکداری ایرانی اقتصادی 0

گجت نیوز فناوری 4

صداوسیما بین‌الملل 2

نامه نیوز سیاسی 1

گجت نیوز فناوری 3

آریا بین‌الملل 1

صداوسیما بین‌الملل 4

صداوسیما بین‌الملل 3

صدای ایران گوناگون 4

خردادنیوز گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 1

دانا بین‌الملل 4

صداوسیما بین‌الملل 5

صداوسیما بین‌الملل 4

ایکنا گوناگون 9

ایکنا گوناگون 7

صداوسیما بین‌الملل 10

افکارنیوز گوناگون 8

صداوسیما بین‌الملل 5

صدای ایران گوناگون 7

آفتاب نیوز بین‌الملل 7

صداوسیما بین‌الملل 8

نامه نیوز سیاسی 6