صداوسیما بین‌الملل 1

صداوسیما بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 3

عصرایران سیاسی 2

افکارنیوز گوناگون 4

صداوسیما بین‌الملل 2

دانا بین‌الملل 0

خردادنیوز گوناگون 0

صداوسیما بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 2

صداوسیما بین‌الملل 2

صداوسیما بین‌الملل 0

ایلنا گوناگون 0

عصرایران بین‌الملل 2

دانشجو اقتصادی 2

افکارنیوز گوناگون 0

ایرنا بین‌الملل 0

شفقنا گوناگون 2

نامه نیوز چندرسانه ای 4

صداوسیما بین‌الملل 2

صداوسیما بین‌الملل 4

فانوس نیوز گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 7

صداوسیما بین‌الملل 6