پارس فوتبال فوتبال ملی 1

پارس فوتبال فوتبال ملی 0

مهر فوتبال داخلی 2

ایلنا گوناگون 1

مهر فوتبال داخلی 3

مهر مازندران 0

مهر فوتبال داخلی 7

ایران اکونومیست ورزشی 2

ایلنا گوناگون 0

فانوس نیوز ورزشی 4

مهر فوتبال داخلی 4