مهر فوتبال داخلی 3

ایرنا ورزشی 11

ایرنا ورزشی 11

ایلنا گوناگون 8

مهر فوتبال داخلی 7

رکنا گوناگون 11

پارس فوتبال فوتبال ملی 12

پارس فوتبال فوتبال ملی 8

مهر فوتبال داخلی 8

ایلنا گوناگون 7

مهر فوتبال داخلی 6

مهر مازندران 3

مهر فوتبال داخلی 12

ایران اکونومیست ورزشی 8

ایلنا گوناگون 4

فانوس نیوز ورزشی 8

مهر فوتبال داخلی 7