ایسنا خوزستان 0

صداوسیما ورزشی 0

ایرنا ورزشی 1

مهر چهارمحال و بختیاری 0

صداوسیما ورزشی 0

صداوسیما ورزشی 0

ایرنا خوزستان 1

ایرنا خوزستان 0

برنا گوناگون 0

مهر آذربایجان شرقی 0

ایرنا ورزشی 2

ایرنا ورزشی 0

پارسینه ورزشی 0

برنا گوناگون 0

ایلنا گوناگون 0

ایرنا خراسان رضوی 2

ایرنا خراسان رضوی 2

ایرنا چهارمحال و بختیاری 1

صداوسیما ورزشی 0

صداوسیما ورزشی 0