شفقنا گوناگون 0

آفتاب نیوز حوادث 2

پارسینه اجتماعی 1

فردانیوز اجتماعی 2

صراط فرهنگی و هنری 1

آفتاب نیوز حوادث 0

الف حوادث 1

نامه نیوز چندرسانه ای 5

پارسینه اجتماعی 3

پارسینه اجتماعی 2

فردانیوز اجتماعی 0

پارسینه اجتماعی 0

آفتاب نیوز حوادث 0

فردانیوز اجتماعی 2

پارسینه اجتماعی 0

رکنا گوناگون 0

تابناک اجتماعی 0

آفتاب نیوز حوادث 0

رکنا گوناگون 3

الف حوادث 2

آفتاب نیوز حوادث 1

آفتاب نیوز حوادث 1

ایلنا گوناگون 0

الف حوادث 3

آفتاب نیوز حوادث 2