ورزش 3 ورزشی 0

صداوسیما ورزشی 0

دانا ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 2

مهر ورزشی 5

ورزش 3 ورزشی 4

برنا گوناگون 2

افکارنیوز گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 2

مشرق نیوز ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 9

برنا گوناگون 3

ورزش 3 ورزشی 0

مهر ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 1

برنا گوناگون 6

ورزش 3 ورزشی 5

ایسنا ورزشی 1

پارسینه ورزشی 5

پانا گوناگون 0

مهر ورزشی 6

جماران گوناگون 1

ورزش 3 ورزشی 1

موج گوناگون 4