مهر ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

مهر ورزشی 0

مهر ورزشی 1

مهر ورزشی 0

ایسنا اصفهان 0

ورزش 3 ورزشی 0

صداوسیما ورزشی 1

فانوس نیوز ورزشی 3

برنا گوناگون 4

ورزش 3 ورزشی 7

مهر ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 3

مهر قزوین 0

ایرنا همدان 0

افکارنیوز گوناگون 2

ایرنا ورزشی 3

ایسنا کرمانشاه 1

صداوسیما ورزشی 3

مهر قزوین 4

صداوسیما ورزشی 5

پارسینه ورزشی 0

ایسنا ورزشی 0

فانوس نیوز گوناگون 1

فانوس نیوز ورزشی 2