شبستان سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 5

ایران اکونومیست سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

مهر مجلس 5

شبستان سیاسی 0

افکارنیوز گوناگون 6

باشگاه خبرنگاران سیاسی 1

ایران اکونومیست سیاسی 4

مهر مجلس 8

ایران اکونومیست سیاسی 2

ایسنا سیاسی 4

شبستان سیاسی 4

پارسینه اجتماعی 4

باشگاه خبرنگاران سیاسی 2

باشگاه خبرنگاران سیاسی 2

باشگاه خبرنگاران سیاسی 2

مهر مجلس 4

صدای ایران گوناگون 2

ایران اکونومیست سیاسی 2