پارس فوتبال فوتبال ملی 0

صراط ورزشی 3

صدای ایران گوناگون 0

جماران گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 2

صراط ورزشی 0

آفتاب نیوز ورزشی 3

پارس فوتبال فوتبال ملی 10

روزنو ورزشی 2

صراط ورزشی 1

روزنو ورزشی 0

صراط ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 1

پارس فوتبال فوتبال ملی 3

خردادنیوز گوناگون 0

صدای ایران گوناگون 0

صدای ایران گوناگون 2

روزنو ورزشی 0

پارسینه ورزشی 1

صدای ایران گوناگون 2

آفتاب نیوز ورزشی 0

جماران گوناگون 0

آفتاب نیوز ورزشی 0

صراط ورزشی 0

عصرایران ورزشی 0