جام نیوز ورزشی 0

پارسینه ورزشی 0

جماران گوناگون 0

خردادنیوز گوناگون 0

آفتاب نیوز ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 3

پارس فوتبال فوتبال ملی 8

افکارنیوز گوناگون 1

افکارنیوز گوناگون 4

برنا گوناگون 2

پارس فوتبال فوتبال ملی 10

پارسینه اجتماعی 1

شفقنا حاشیه های ورزشی 4

پارس فوتبال فوتبال ملی 4

روزنو ورزشی 3

افکارنیوز گوناگون 2

فردانیوز ورزشی 3

پارس فوتبال فوتبال ملی 4

آفتاب نیوز ورزشی 1

افکارنیوز گوناگون 6

دانا ورزشی 3

مشرق نیوز ورزشی 6

افکارنیوز گوناگون 5

پارس فوتبال فوتبال ملی 9