افکارنیوز گوناگون 3

الف ورزشی 3

افکارنیوز گوناگون 5

افکارنیوز گوناگون 7

جماران گوناگون 0

تابناک ورزشی 5

رکنا گوناگون 4

فانوس نیوز ورزشی 14

افکارنیوز گوناگون 1

صراط ورزشی 4

تابناک ورزشی 2

عصرایران ورزشی 2

آفتاب نیوز ورزشی 5

جماران گوناگون 5

عصرایران ورزشی 4

تسنیم فوتبال ملی 8

روزنو ورزشی 4

رکنا گوناگون 1

رکنا گوناگون 6

روزنو ورزشی 1

روزنو ورزشی 2

فردانیوز ورزشی 1

افکارنیوز گوناگون 5

روزنو ورزشی 3